Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

13-1-1941 :Cuộc nổi dậy của binh lính Đô Lương (Nghệ An).

Image

Về sự kiện này, Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) viết: “Ngày 13-1-1941, Đội Cung với 50 anh em binh lính Đô Lương ở Chợ Rạng, nổi dậy bạo động cướp đồn. Một tên quan một và hai vợ chồng anh kiểm lâm bị Tây giết, tóan quân ấy liền kéo về lấy thành Vinh.

Về sự kiện này, Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) viết: “Ngày 13-1-1941, Đội Cung với 50 anh em binh lính Đô Lương ở Chợ Rạng, nổi dậy bạo động cướp đồn. Một tên quan một và hai vợ chồng anh kiểm lâm bị Tây giết, tóan quân ấy liền kéo về lấy thành Vinh. Nhưng công việc chưa thành thì cả toán quân đều bị bắt (4-1). Cuộc này do Đội Cung và 50 anh em binh lính tự động, không có Đảng chỉ huy”. Tòa án quân sự của thực dân Pháp họp từ 18 đến 20-2-1941 tại Hà Nội đã kết án tử hình 10 chiến sĩ, 12 án khổ sai chung thân và 24 án khổ sai từ 5 đến 20 năm.

Đội Cung và 9 đồng chí của ông đã bị thực dân Pháp đưa về hành hình tại Chợ Rạng vào sáng 25-4-1941.

 

Nguồn:Dương Trung Quốc 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1919-1945), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 324.