Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

1261 :Vua Nguyên phong vua Trần làm “An Nam Quốc Vương”.

Image

Chúa Mông Cổ là Hốt Tất Liệt (Qubilai) lên ngôi Hoàng đế nhà Nguyên, sai sứ giả là Mạnh Giáp, Lý Văn Tuấn sang giao thiệp.

Chúa Mông Cổ là Hốt Tất Liệt (Qubilai) lên ngôi Hoàng đế nhà Nguyên, sai sứ giả là Mạnh Giáp, Lý Văn Tuấn sang giao thiệp.

Vua Trần sai Thông thị đại phu là Trần Phụng Công, Chư ký vệ ban là Nguyễn Thám và Viên ngoại lang là Nguyễn Diễn mang thư sang Nguyên đáp lễ thông hiếu, nhận nộp lễ cống 3 năm một lần. Vua Nguyên phong vua Trần làm “An Nam quốc vương” và ban cho 3 tấm gấm tây và 6 tấm kim thục.

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 140.