Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

12-1985 :Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (khoá V)

Image

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (khoá V) bàn về tình hình thực hiện kế hoạch 1985, đề ra nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội 1986.

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (khoá V) bàn về tình hình thực hiện kế hoạch 1985, đề ra nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội 1986.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1085.