Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

12-1964 :Mở đầu chiến dịch Bình Giã (Bà Rịa).

Image

Sau trận mở màn không thành ngày 2-12-1964, đại đội 445 phối hợp với một đại đội thuộc trung đòan 761 tiến công ấp chiến lược Bình Giã lần thứ hai. Ngày 9-12-1964, địch dùng 3 chi đoàn thiết giáp có không quân ủng hộ mở cuộc hành quân Bình Tuy 33, cứu viện Bình Giã.

Sau trận mở màn không thành ngày 2-12-1964, đại đội 445 phối hợp với một đại đội thuộc trung đòan 761 tiến công ấp chiến lược Bình Giã lần thứ hai. Ngày 9-12-1964, địch dùng 3 chi đoàn thiết giáp có không quân ủng hộ mở cuộc hành quân Bình Tuy 33, cứu viện Bình Giã. Phối hợp với hỏa lực phòng không, các chiến sĩ bộ binh đã đập tan cuộc hành quân của địch, diệt gọn chi đòan thiết giáp số 3 gồm 14 chiếc M113 và 107 địch (có 9 cố vấn Mỹ), thu 12 đại liên, 2 trọng liên, hai cối 81 và 58 súng tự động. Đây là lần đầu tiên trên chiến trường miền Đông Nam Bộ, ta đã đánh tan chi đoàn thiết giáp, lực lượng cơ động mạnh của Ngụy.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 263.