Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

12-06-1995 :Chủ tịch nước ký lệnh công bố 2 pháp lệnh mới

Image

Chủ tịch nước ký lệnh công bố 2 pháp lệnh mới: Pháp lệnh về hàm cấp ngoại giao, Pháp lệnh về phòng chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Chủ tịch nước ký lệnh công bố 2 pháp lệnh mới: Pháp lệnh về hàm cấp ngoại giao, Pháp lệnh về phòng chống nhiễm virút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 417.