Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

12-04-1996 :Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII)

Image

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII) thảo luận và quyết định tiếp thu những ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội và thản luận công việc chuẩn bị nhân sự.

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII) thảo luận và quyết định tiếp thu những ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội và thản luận công việc chuẩn bị nhân sự.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1088.