Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

12-02-1990 :Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI)

Image

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI) bàn về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cờng mối quan hệ giữa Đảng và dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI) bàn về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cờng mối quan hệ giữa Đảng và dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1086.