Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

11-4-1931 :Quốc tế Cộng sản công nhận Đảng cộng sản Đông Dương là một chi bộ độc lập.

Image

Tại phiên họp thứ 25 của Hội nghị toàn thể lần thứ XI, Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản thừa nhận Đảng Cộng sản Đông Dương trong đó ghi rõ: “Đảng Cộng sản Đông Dương trước đây là một chi bộ của Đảng Cộng sản Pháp từ nay được công nhận là một chi bộ độc lập thuộc Quốc tế Cộng sản”.

Tại phiên họp thứ 25 của Hội nghị toàn thể lần thứ XI, Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản thừa nhận Đảng Cộng sản Đông Dương trong đó ghi rõ: “Đảng Cộng sản Đông Dương trước đây là một chi bộ của Đảng Cộng sản Pháp từ nay được công nhận là một chi bộ độc lập thuộc Quốc tế Cộng sản”. Văn bản này sau đó đã được thông qua chính thức tại Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản.

Nguồn:Dương Trung Quốc 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1919-1945), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 201.