Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

11-12-1984 :Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành trung ơng Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V)

Image

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành trung ơng Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V) bàn về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1985, về công tác xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện.

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành trung ơng Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V) bàn về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1985, về công tác xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1085.