Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

11-11-1918 :Kết thúc chiến tranh thế giới thứ nhất.

Image

Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ ngày 1-8-1914 và kết thúc, sau 4 năm 3 tháng 10 ngày. Trong suốt thời gian chiến tranh, thực dân Pháp đã ra sức vơ vét sức người, sức của của nhân dân Đông Dương để tung vào chiến trường châu Âu.

Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ ngày 1-8-1914 và kết thúc, sau 4 năm 3 tháng 10 ngày. Trong suốt thời gian chiến tranh, thực dân Pháp đã ra sức vơ vét sức người, sức của của nhân dân Đông Dương để tung vào chiến trường châu Âu.

Theo thống kê chưa đầy dủ, có các số liệu như sau :

Về người: Tổng cộng có 97.903 thanh niên Đông Dương (hầu hết là người Việt Nam). Trong tổng số đó có 92.411 người đã bị đưa sang chiến trường châu Âu.

Về tiền bạc: Thực dân Pháp đã thu được, trong thời gian từ 1915-1918, của nhân dân Đông Dương là 184.305.204 phrăng vàng.

Về của cải: Thực dân Pháp đã cướp đi của nhân dân ta để chi cho 4 năm (1915-1918) là: 268.433 tấn gạo; 18.756 tấn ngô; 19.950 tấn rượu; 10.758 tấn đường...

 

Nguồn:Dương Kinh Quốc 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1858-1918), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 382.