Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

1076 :Lập Quốc Tử Giám (Trường đại học đầu tiên).

Image

Văn miếu - Quốc Tử GiámTháng 3 (âl) năm 1076 sau khi thắng lợi ở Ung Châu và rút quân về nước.

Văn miếu - Quốc Tử Giám

Tháng 3 (âl) năm 1076 sau khi thắng lợi ở Ung Châu và rút quân về nước. Lý Thường Kiệt đã tích cực lãnh đạo quân dân sửa soạn xây dựng các phòng tuyến để phòng bị các cuộc tấn công quyết liệt của quân Tống. Lý Thường Kiệt đã cho xây dựng một hệ thống phòng thủ rất hợp lý vừa bảo vệ được kinh thành Thăng Long vừa bảo vệ được lăng tẩm của nhà Lý. Các đường tiến vào Thăng Long từ Ung Châu xuống đều phải qua con sông Cầu. Nắm vững địa hình từ bến đò Như Nguyệt đến chân núi Nam Biều là đoạn thuận lợi nhất, có bến có lối qua sông dễ dàng, lltk cho xây dựng một hệ thống phòng thủ kiên cố chưa từng có

Tháng 4 (âl) Lập Quốc Tử Giám (trường Đại học đầu tiên) ở kinh đô Thăng Long. Chọn quan viên văn chức, người nào biết chữ cho vào Quốc Tử Giám.

Chọn nhân sĩ trong nước, những người hiền lương có tài văn võ chia đi cai quản quân dân.

 

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 86.