Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

1075 :Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên.

Image

Tháng 2 (âl) Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên. Nhà vua xuống chiếu tuyển Minh kinh bác học và thi Nho học tam trường, hơn 10 người trúng tuyển.

Tháng 2 (âl) Nhà Lý mở khoa thi đầu tiên. Nhà vua xuống chiếu tuyển Minh kinh bác học và thi Nho học tam trường, hơn 10 người trúng tuyển. Lê Văn Thịnh (người Bắc Ninh) đỗ đầu khoa thi này, cho vào hầu vua học.

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 85.