Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

1054 :Vua Lý Thánh Tông đổi tên nước là Đại Việt.

Image

Ngày mồng 1 tháng 10 (âl) (3-11-1054), vua Lý Thái Tông băng ở điện Trường Xuân.

Ngày mồng 1 tháng 10 (âl) (3-11-1054), vua Lý Thái Tông băng ở điện Trường Xuân. Vua ở ngôi 27 năm, thọ 55 tuổi, là người trầm mặc, cơ trí, biết trước mọi việc, công tích sách với Đường Thái Tông. Thái tử Nhật Tôn lên ngôi kế vị, tức Lý Thánh Tông. Vua Lý Thánh Tông cho đổi tên nước là Đại Việt và đặt tên niên hiệu là : Long Thụy Thái Bình.

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 79.