Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

1044 :Lý Thái Tông đem quân đánh Chiêm thành.

Image

Khi triều Lý mới thành lập, Chiêm Thành có sai sứ sang cống (1011).

Khi triều Lý mới thành lập, Chiêm Thành có sai sứ sang cống (1011). Nhưng đến năm 1020, Lý Thái Tổ đã sai con là Khai Thiên Vương và tướng Đào Thục Phụ vào đánh Bố Chánh.

Năm 1044, Lý Thái Tông đem quân tiến vào kinh đô của Chiêm Thành là Vigiaja (Trà Bàn, Bình Định) chém đầu Xạ Đẩu (vua Chiêm Thành), thu được chiến lợi phẩm hơn 30 voi thuần, 5.000 người. Bị thất bại nặng nề, Chiêm Thành bề ngoài phải thần phục, cống nạp cho nhà Lý, nhưng bên trong càng muốn đánh nhà Lý để báo thù. Vì vậy, vào những năm 50 vua Chiêm Thành là Rudravarman III (sử ta chép là Chế Củ), thường khiêu khích Đại Việt, ra sức chuẩn bị về quân sự chờ thời cơ tiến đánh Đại Việt. Từ năm 1065, Rudravarman III cắt đứt hẳn quan hệ với Đại Việt.

Nguồn:Thư viện Trung tâm sưu tầm và tập hợp