Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

1010-1225 :Nhà Lý được thành lập.

Image

Cuối năm 1009, vua Lê Long Đỉnh mất Lý Công Uẩn – quê làng Cổ Pháp (nay thuộc Từ Bắc Sơn, Bắc Ninh) đang giữ chức Tả thân vệ Điện tiền chỉ huy sứ được Đào Cam Mộc cùng triều thần tôn lên làm vua, mở đầu triều Lý.

Cuối năm 1009, vua Lê Long Đỉnh mất Lý Công Uẩn – quê làng Cổ Pháp (nay thuộc Từ Bắc Sơn, Bắc Ninh) đang giữ chức Tả thân vệ Điện tiền chỉ huy sứ được Đào Cam Mộc cùng triều thần tôn lên làm vua, mở đầu triều Lý. Năm 1010, ông đặt niên hiệu Thuận Thiên, dời kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Việc dời đô về Thăng Long của Lý Công Uẩn đã chứng tỏ một tầm nhìn chiến lược sâu rộng của ông trong việc xây dựng một sự nghiệp lâu dài, phản ánh thế đi lên của vương triều và đất nước.

Để khẳng định vương quyền và đề cao lòng tự tôn dân tộc, các vua Lý đã tiến hành xây dựng một bộ máy chính quyền tập trung theo đúng như mô hình nhà Tống bên Trung Quốc. Tuy nhiên, đó mới chỉ là trên danh nghĩa, còn trên thực tế, chức năng của nó đơn giản hơn nhiều.

Nhờ việc tổ chức quản lý đất nước chặt chẻ nên dưới triều Lý đất nước ta đã phát triển hưng thịnh trong một thời gian dài.

Nguồn:Thư viện Trung tâm sưu tầm và tập hợp