Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

100 (Canh Tý) :Hơn 2.000 dân Tượng Lâm quận Nhật Nam khởi nghĩa chống chính quyền đô hộ nhà H


Hơn 2.000 dân Tượng Lâm ở cực Nam quận Nhật Nam khởi nghĩa chống lại sự thống trị của chính quyền đô hộ nhà Hán.

Hơn 2.000 dân Tượng Lâm ở cực Nam quận Nhật Nam khởi nghĩa chống lại sự thống trị của chính quyền đô hộ nhà Hán. Chính quyền đô hộ phái đại quân của các quận, các huyện đến đàn áp, sát hại thủ lĩnh nghĩa quân và dập tắt cuộc khởi nghĩa.

 

Nguồn:Đỗ Đức Hùng, Nguyễn Đức Nhuệ, Trần Thị Vinh, Trương Thị Yến 2001, Việt Nam những sự kiện lịch sử (từ khởi thủy đến 1858), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 18.