Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

10-9-1955: THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

  • 10/9/1955

THÀNH LẬP MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Đại hội mặt trận dân tộc thống nhất toàn quốc họp từ 5/9 đến 10/9/1955 tại thủ đô Hà Nội quyết định thành lập mặt trận tổ quốc Việt Nam, tiếp tục sự nghiệp đoàn kết của mặt trận Việt Minh và mặt trận Liên Việt trước đây.

Đại hội bầu ra một Ủy ban Trung Ương gồm 98 uỷ viên, chủ tịch là cụ Tôn Đức Thắng và chủ tịch danh dự là cụ Hồ Chí Minh.Các ủy viên trong Ủy ban Trung Ương mặt trận đại diện cho tất cả các đoàn thể thuộc nhiều xu hướng chính trị, tôn giáo, thành phần giai cấp khác nhau. Quan hệ giữa các tổ chức trong mặt trận dựa trên nguyên tắc thương lượng dân chủ đi đến thống nhất hoạt động, thân ái hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tôn trọng tính chất độc lập của mỗi tổ chức.

Nói chuyện trong buổi lễ bế mạc thành lập mặt trận tổ quốc Việt Nam, Hồ chủ tịch đã chỉ rõ: “Cương lĩnh này là một cương lĩnh đại đoàn kết, mục đích của nó là đấu tranh cho hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ trong cả nước…”. Người khẳng định: “Mặt trận tổ quốc sẽ làm tròn nhiệm vụ vẻ vang là giúp xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.