Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

10-9-1955 :Mặt trận tổ quốc Việt Nam được thành lập.

Image

Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất toàn quốc họp từ ngày 5 đến ngày 10-9 tại Hà Nội quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tiếp tục sự nghiệp đoàn kết toàn dân của Mặt trận Liên Việt.

Đại hội Mặt trận dân tộc thống nhất toàn quốc họp từ ngày 5 đến ngày 10-9 tại Hà Nội quyết định thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tiếp tục sự nghiệp đoàn kết toàn dân của Mặt trận Liên Việt. Cương lĩnh tóm tắt của MTTQVN gồm 10 điểm: Hoaøn thành độc lập dân tộc; thực hiện thống nhất nước nhà; xây dựng chế độ dân chủ; phát triển kinh tế, nâng cao sản xuất; cải cách ruộng dất; thi hành chính sách xã hội hợp lý; phát triển văn hóa giáo dục; củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; thi hành chính sách ngoại giao hòa bình độc lập và nhân dân toàn quốc đoàn kết.

Quan hệ giữa các tổ chức trong Mặt trận dựa trên nguyên tắc thương lượng dân chủ đi đến thống nhất hành động, thân ái hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tôn trọng tính chất độc lập của mỗi tổ chức.

Đại hội bầu Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch danh dự của Mặt trận, Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch đòan UBTƯ và 98 ủy viên trong UBTƯ Mặt trận, đại diện cho tất cả các đoàn thể thuộc nhiều xu hướng chính trị, tôn giáo, thành phần giai cấp khác nhau.

 

Nguồn:Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo, Đỗ Thị Nguyệt Quang 2003, Việt Nam những sự kiện lịch sử (1945-1975), Hà Nội, Giáo Dục, Tr. 153.