Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

09-12-1992 :Kỳ họp thứ 2 Quốc Hội Khoá 9

Image

Kỳ họp thứ 2 Quốc Hội Khoá 9

- Thảo luận tình Hình Nhiệm vụ kinh tế -xã Hội và Công tác đối ngoại

- Sửa đổi một số điều trong Luật tố tụng hình sự, Luật đất đai, Luật đầu tư nước ngoài

- Bàn về giải pháp chống tham nhũng và Chương trình xây dựng pháp luật.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1069.