Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

09-10-1981 :Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá IV)

Image

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá IV) bàn về những văn kiện sẽ trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Đảng.

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá IV) bàn về những văn kiện sẽ trình bày tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 của Đảng.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1084.