Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

09-06-1997 :Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VIII)

Image

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VIII) bàn và quyết định 2 vấn đề quan trọng: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng nhà nước CHXHCN Việt Nam trong sạch, vững mạnh và Về chiến lược cán bộ của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VIII) bàn và quyết định 2 vấn đề quan trọng: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng nhà nước CHXHCN Việt Nam trong sạch, vững mạnh và Về chiến lược cán bộ của thời kỳ

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1089.