Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

08-12-1987 :Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI)

Image

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI) bàn về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong 3 năm 1988-1990 và năm 1988.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI) bàn về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong 3 năm 1988-1990 và năm 1988.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1085-1086.