Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

07-1982 :Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản việt Nam (khoá V)

Image

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản việt Nam (khoá V) bàn về chương trình công tác của toàn khóa và quy chế làm việc của Ban Chấp hành trung ương Đảng.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản việt Nam (khoá V) bàn về chương trình công tác của toàn khóa và quy chế làm việc của Ban Chấp hành trung ương Đảng.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1084.