Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

07-01-1991 :Hội nghị lần thứ 1 1 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI)

Image

Hội nghị lần thứ 1 1 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI) góp ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 7.

Hội nghị lần thứ 1 1 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VI) góp ý kiến về dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 7.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1086.