Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

06-12-1993 :Kỳ họp thứ 4 Quốc Hội Khoá 9

Image

Kỳ họp thứ 4 Quốc Hội Khoá 9

- Thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 1994, dự toán ngân sách nhà nước năm 1994, Nghị quyết về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, chống buôn lậu, Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1994

- Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước 1992

- Thông qua Luật bảo vệ môi trờng, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật toà án nhân dân, Luật phá sản doanh nghiệp

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1070.