Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

06-11-1995 :Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII)

Image

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII) thảo luận và quyết định nội dung các văn kiện sẽ trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8.

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII) thảo luận và quyết định nội dung các văn kiện sẽ trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1088.