Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

06-06-1993 :Kỳ họp thứ 3 Quốc Hội Khoá 9

Image

Kỳ họp thứ 3 Quốc Hội Khoá 9

- Thông qua các luật: Luật đất đai, Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp, Luật dầu khí, Luật xuất bản, Luật về thẩm quyền và trình tự ban hành văn bản và quy phạm pháp luật, Luật sửa đổi bổ sung các luật thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế lợi tức,

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1069-1070.