Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

05-12-1990 :Kỳ họp thứ 8 Quốc Hội Khoá 8

Image

Kỳ họp thứ 8 Quốc Hội Khoá 8

- Thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 1990 và Quyết định nhiệm vụ kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước 1991

- Xem xét tình hình chống tham nhũng, chống buôn lậu. Cho ý kiến về dự thảo chiến lợc ổn định và phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 1991 - 1995

- Thảo luận và thông qua các luật: Luật doanh nghiệp nhà nước, Luật công ty cổ phần

- Sửa đổi một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự và Luật sĩ quan quân đội nhân dân

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1068.