Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

04-03-1992 :Kỳ họp thứ 11 Quốc Hội Khoá 8

Image

Kỳ họp thứ 11 Quốc Hội Khoá 8

- Thông qua Hiến pháp 1992 (ngày 15-4-1992) Thông qua Luật tổ chức Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội Thông qua Dự toán ngân sách năm 1992 và cải tiến chế độ tiền lương

- Điều chỉnh địa giới hành chính

- Thông qua Luật tổ chức Chính phủ, cơ cấu tổ chức Chính phủ gồm 20 bộ và 7 cơ quan ngang bộ

- Bầu các vị lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội: Chủ tịch nước: Lê Đức Anh, Chủ tịch Quốc hội: Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ: Võ Văn Kiệt).

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1069.