Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

04-01-1993 :Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII)

Image

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII) thảo luận và ra nghị quyết về công tác giáo dục và đào tạo, một số nhiệm vụ văn hoá và văn nghệ những năm trước mắt, những vấn đề cấp bách về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong tình hình hiện nay, chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình và về công tác thanh niên trong tình hình mới.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII) thảo luận và ra nghị quyết về công tác giáo dục và đào tạo, một số nhiệm vụ văn hoá và văn nghệ những năm trước mắt, những vấn đề cấp bách về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dâ

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1087.