Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

03-12-1982 :Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V)

Image

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V) bàn về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983 và về một số vấn đề cấp bách: công tác phân phối lưu thông, cải tiến và phân cấp quản lý kinh tế, xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện.

Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V) bàn về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983 và về một số vấn đề cấp bách: công tác phân phối lưu thông, cải tiến và phân cấp quản lý kinh tế, xây dựng huyện và

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1084.