Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

03-10-1995 :Kỳ họp thứ 8 Quốc Hội Khoá 9

Image

Kỳ họp thứ 8 Quốc Hội Khoá 9

- Xem xét thông qua Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 1995, phương hướng nhiệm vụ 1996, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 1995, dự toán ngân sách nhà nước 1996, tổng quyết toán ngân sách nhà nước 1994, tình hình quốc phòng, an nin

- Xem xét Chương trình cải cách nền hành chính Nhà nước và quyết định việc điều chỉnh một bước tổ chức Bộ máy và nhân sự một số cơ quan chính phủ.

- Xem xét bộ Luật dân sự, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thuế doanh thu, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và sửa đổi biểu thuế nhập khẩu.

- Thông qua Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật, cho ý kiến về Dự thảo đề án chính sách tài chính quốc gia, Dự án luật ngân sách nhà nước.

- Quyết định hợp thất một số bộ thành các bộ: Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công Nghiệp, Bộ Kế hoạch và đầu tư

- Phê chuẩn bổ Nhiệm một số thành viên chính phủ

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1070-1071.