Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

03-07-1984 :Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V)

Image

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V) bàn về những nhiệm vụ cấp bách trong công tác cải tiến quản lý kinh tế.

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá V) bàn về những nhiệm vụ cấp bách trong công tác cải tiến quản lý kinh tế.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1084.