Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

03-06-1996 :Hội nghị lần thứ 1 1 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (Khoá VII)

Image

Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (Khoá VII) thông qua các văn kiện trình Đại hội 8 và quyết định triệu tập Đại hội lần thứ 8.

Hội nghị lần thứ 1 1 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (Khoá VII) thông qua các văn kiện trình Đại hội 8 và quyết định triệu tập Đại hội lần thứ 8.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1088.