Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

03-06-1993 :Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII)

Image

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII) bàn về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn.

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá VII) bàn về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1087.