Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

02-06-1984 :Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố lên án Trung Quốc sáp nhập 2 quần đảo Trường S

Image

Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố lên án Trung Quốc sáp nhập 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa vào đảo Hải Nam.

Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố lên án Trung Quốc sáp nhập 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa vào đảo Hải Nam.

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1098.