Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

02-04-1997 :Kỳ họp thứ 11 Quốc Hội Khoá 9

Image

Kỳ họp thứ 11 Quốc Hội Khoá 9

- Xem xét và thông qua Luật bầu cử đại biểu Quốc hội (sửa đổi) Luật thương mại, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ Luật Hình sự

- Cho ý kiến về dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), dự án Xem xét Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ, ngân sách nhà nước 1997, Báo cáo về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đai trong phạm vi cả nước đến năm 2000, Báo cáo tổng hợp ý kiến

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1071.