Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

02-03-1996 :Kỳ họp thứ 9 Quốc Hội Khoá 9

Image

Kỳ họp thứ 9 Quốc Hội Khoá 9

- Thảo luận và thông qua các luật: Luật ngân sách Nhà nước, Luật khoáng sản và Luật hợp tác xã

- Thông qua Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ và ngân sách nhà nước 1996

 

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1071.