Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

01-03-1982 :Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá IV)

Image

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá IV) bàn về công tác chuẩn bị cho đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5.

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (khoá IV) bàn về công tác chuẩn bị cho đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1084.