Sách » Truyện Trung Hoa

Đông Châu Liệt Quốc

#Tựa đề
1 Lời tựa
2 Hồi 1: Nghe trẻ hát, tôi trung bị giết, Trải lòng ngay, Ðỗ-Bá thác oan
3 Hồi 2: Bao-quýnh chuộc tội, dâng gái đẹp, U-vương đốt lửa diễu chư-hầu
4 Hồi 3: Kiểu-kinh, quân Khuyển-nhung tác-loạn, Ðông-lạc, Châu-bình-vương dời đô
5 Hồi 4: Tần-văn mộng thấy con trời, Trịnh-chúa nhìn thương mẹ dưới hầm
6 Hồi 5: Châu, Trịnh hai nước gởi con tin, Lỗ, Tống một lòng đi chinh phạt
7 Hồi 6: Vì nghĩa, Thạch-Thác giết con, Mượn lịnh, Trang-công đánh Tống
8 Hồi 7: Ganh tài, Công-tử Át giết Khảo-thúc,Tham chức, Công-tử Vận hại vua hiền
9 Hồi 8: Mưu sâu, Hoa-đốc phế vua Tống, Làm cao, Trịnh-hốt chê vợ Tề
10 Hồi 9: Văn-khương, gái Tề về nước Lỗ, Chúc-đạm, tướng Trịnh bắn vua Châu
11 Hồi 10: Ngôi nhà Châu , Hùng-thông tiếm vị, Nơi nước Trịnh, Tề-Túc thay vua
12 Hồi 11: Ỷ công-lao , Tống trang-công đòi của, Giết rể Ung, Trịnh Tế-Túc đuổi vua
13 Hồi 12: Tuyên-Công dâm loạn lập Tân-đài, Cừ-Di âm mưu tôn vua khác
14 Hồi 13: Lỗ-hầu cùng vợ sang Tề,Trịnh-vĩ , chúa tôi bị giết
15 Hồi 14: Trái lệnh, Châu thiên-tử nổi xung, Gặp ma, Tề tương-công hoảng hốt
16 Hồi 15: Ung-lẫm lập mưu giết tân chúa, Lỗ-công bại trận nơi Kiều-thời
17 Hồi 16: Giử lời hứa , Thúc-nha tiến Quản-trọng, Lập mưu cao, Tào-Quới thắng binh Tề
18 Hồi 17: Nước Tống ăn lễ giết Trường-vạn, Vua sở tham sắc bắt Tức-hầu
19 Hồi 18: Tào-muội vung gươm dọa Tề-hầu, Hoàn-công thắp đuốc phong Ninh-thích
20 Hồi 19: Trịnh lệ-công lập mưu về nước, Châu huệ-vương tìm kế phục thù
21 Hồi 20: Tấn hiến-công mê sắc lập Ly-cơ, Sở thành-vương chuộng tài phong Đấu Cấu
22 Hồi 21: Quản-trọng đoán thần Du-nhi, Tề-hầu đánh nước Cô-trúc
23 Hồi 22: Quí-hữu đảm đương nước Lỗ,Tề-hầu trông thấy yêu ma
24 Hồi 23: Ham chim hạc, Vệ-hầu mất nước, Giận sở-vương, Tề-chúa hưng binh
25 Hồi 24: Tề hoàn-công lấy lòng đãi sứ Sở, Hội chư-hầu nhất dạ phục vua Châu
26 Hồi 25: Đánh nước Quắc, Tuân-tức mượn đường, Nuôi trâu giỏi , Lý-Hề làm tướng
27 Hồi 26: Bách Lý Hề nhận được vợ cũ, Tần Mục công mộng thấy điềm lành
28 Hồi 27: Ly Cơ lập kế giết Thân Sinh, Hiến công gần chết dặn Tuân Tức
29 Hồi 28: Lý Khắc một tay giết hai vua, Di Ngô nhờ Tần về nước Tấn
30 Hồi 29: Tấn Huệ công bắt giết người trung, Quản Di Ngô trối trăng việc nước
31 Hồi 30: Tấn Huệ công bội ước cử binh, Tần Mục Cơ giận thân tự tử
32 Hồi 31: Tấn Huệ công nồi giận giết tướng, Giới Tử Thôi cắt thịt nuôi vua
33 Hồi 32:Án Nga Nhi thủ tiết chết theo,Tề Công Tử tranh ngôi nổi loạn
34 Hồi 33: Thế tử Chiêu trở về nưóc Tề,Tống Tương công mắc lừa nước SỞ
35 Hồi 34: Tống Tương công, lá cờ nhân nghĩa,Tề Khương thị chén ruợn biệt ly
36 Hồi 35: Tấn Trùng Nhĩ trở về nước nhà,Tấn Hoài Doanh vui vầy duyên mới
37 Hồi 36: Tấn Hoài công trốn sang Cao Lương, Tần Mục công phù lập Trùng Nhĩ
38 Hồi 37: Giới Tử Thôi cõng mẹ đi ẩn, Công tử Đái tham sắc làm càn
39 Hồi 38: Chu tương vương tránh sang nước khác, Tấn Văn công thu phục lòng dân
40 Hồi 39: Triển Hỉ hỏi kế Liễu Hạ Huệ, Ngụy Thù đốt nhà Hỉ Phụ Cơ
41 Hồi 40: Tiên Chẩn lập kế lừa Đắc Thần,Tấn, Sở giao binh tại Thành Bộc
42 Hồi 41: Thành Đắc Thần rút gươm tự tử, Tấn Văn công phụng mệnh. đăng đàn
43 Hồi 42: Tương vương thiết triều ở Hà Dương, Nguyên Huyền khiếu oan cho Thúc Vũ
44 Hồi 43: Ninh Du lập kế cứu vua Vệ, Chúc Vũ thương thuyết lui quân Tần
45 Hồi 44: Thúc Thiêm lâm hình cãi vua Tấn, Huyền Cao giả mệnh khao quân Tần
46 Hồi 45: Mạnh Minh cậy tài bị Tấn vây, Tiên Chẩn cởi giáp cho địch bắn
47 Hồi 46: Thượng thần giết cha ở trong cung, Quân Tần chết trận được cúng tế
48 Hồi 47: Lộng Ngọc Cưỡi Phượng Theo Tiêu Sử, Triệu Thuẫn Bội Tần Lập Di Cao
49 Hồi 48: Năm tướng bàn nhau làm loạn Tấn,Thọ Dư lập kế đánh lừa Tần
50 Hồi 49: Công Tử Bão Phóng Tiền Mua Nước, Tề Ý Công Tham Sắc Hại Thân
51 Hồi 50: Trọng Toại Tôn Lập Oa Công Tử, Triệu Thuấn Khuyên Can Tấn Linh Công
52 Hồi 51: Ðồng Hồ Chép Thẳng Án Ðào Viên, Vua Sở Mừng Công Mở Ðại Hội
53 Hồi 52: Công Tử Tống Nghĩ Ghen Miếng Ăn, Trần Linh Công Qúa Mê Sắc Ðẹp
54 Hồi 53: Sở Trang Vương Trả Lại Đất Trần, Tấn Cảnh Công Đem Quân Đánh Trịnh
55 Hồi 54: Sở Vương Đuổi Quân Lâm Phủ, Ưu Mạnh Đóng Vai Tôn Thúc Giao
56 Hồi 55: Giắt Dao Lẻn Vào Dinh Quân Sở, Kết Cỏ Bắt Được Tướng Nước Tần
57 Hồi 56: Tề Khoảnh công bày cuộc mua cười, Phùng Sửu Phủ thay hình cứu chủ
58 Hồi 57: Vu Thần kết duyên với Hạ Cơ, Trình Anh đền ơn cho Triệu Thuẫn
59 Hồi 58: Ngụy Tướng sang Tần đón thầy thuốc, Dưỡng Thúc vì vua bắn kẻ thù
60 Hồi 59: Tư Đồng cậy thế Tấn Lệ công, Triệu Vũ báo thù Đồ Ngạn Giả
61 Hồi 60: Tuân Dinh hiến kế chia quân ngạch, Chư hầu đem binh vây Bức Dương
62 Hồi 61: Tấn Điệu công cử binh đánh Sở, Tôn Lâm Phủ nổi loạn đuổi vua
63 Hồi 62: Chư hầu đem quân vây Tề quốc, Vua Tấn lập kế đuổi Loan Doanh
64 Hồi 63: Kỳ Hề ra sức cứu Dương Thiệt, Phạm Uởng lập kế hiếp Ngụy Thư
65 Hồi 64: Loan Doanh diệt tộc thành Khúc Ốc, Kỷ Lương tử chiến cửa Thả Vu
66 Hồi 65: Giết Tề Quang, Thôi, Khánh cướp quyền, Rước Vệ Khản, NInh Hỉ chuyên chính
67 Hồi 66: Miễn Dư giết hại nhà Ninh Hi, Thôi Trữ mắc lừa mưu Khánh Phóng
68 Hồi 67: Lư Bồ Quí đuổi được Khánh Phong, Sở Linh vương tranh làm bá chủ
69 Hồi 68: Tấn Bình công thích nghe âm nhạc, Trần Vô Vũ chịu phóng gia tài
70 Hồi 69: Sở Linh vương cậy thế hùng cường, Án Bình Trọn thi tài ăn nói
71 Hồi 70: Giết ba anh, Sở Bình Vương lên ngôi, Hội chiêu hầu, Tấn Chiêu Công làm chủ
72 Hồi 71: Vì quả đào, cùng nhau sống chết, Tham gái đẹp, quên tình cha con
73 Hồi 72: Dụ hai con, Sở Bình lập kế, Nghĩ một đêm, Ngũ Viên bạc đầu
74 Hồi 73: Ngũ Viên giả dại hát giữa chợ, Chuyên Chư dâng cá giết Vương Liêu
75 Hồi 74: Giết Vô Cực tỏ lòng Nang Ngoã, Đâm Khánh Ky nổi tiếng Yêu Ly
76 Hồi 75: Tôn Vũ dạy cung nữ tập trận, Nang Ngoã bắt chư hầu lễ tiến
77 Hồi 76: Hạp Lư tiến vào thành Sinh Đô, Ngũ Viện khai quật mộ vua Sở
78 Hồi 77: Giọt Lệ Bao Tư tràn sân Tần, Chiếc thuyền Chiêu vương về nước Sở
79 Hồi 78: Lê Di hiến kế dùng Lai Binh, Khổng Tử kể tội giết Thiếu Chính
80 Hồi 79: Lê Di lập kế hại Khổng Tử, Văn Chủng bày mưu thông Bá Hi
81 Hồi 80: Phù Sai mắc mưu tha vua Việt, Câu Tiễn hết sức thờ nước Ngô
82 Hồi 81: Tây Thi làm mê hoặc vua Ngô, Tử Cống đi du thuyết các nước
83 Hồi 82: Ngũ Viên liều chết can vua Ngô, Khoái Qúi lập mưu về nước Vệ
84 Hồi 83: Diệp Công khởi binh đánh Vu Thắng, Câu Tiễn báo thù giết Phù Sai
85 Hồi 84: Trí Bá tháo nước vào Tấn Dương, Dự Nhượng đánh áo Triệu Tương Tử
86 Hồi 85: Vì việc nước, Nhạc Dương bỏ con, Hại tiền dân, Hà Bá lấy vợ
87 Hồi 86: Ngô Khởi giết vợ cầu quan, Trâu Kỵ gẩy đàn làm tướng
88 Hồi 87: Vệ Ưởng hết lòng giúp Hiếu công, Qủi Cốc truyền phép cho Tôn Tẫn
89 Hồi 88: Tôn Tẫn giả điên thóat nạn, Bàng Quyên bại trận Quế Lăng
90 Hồi 89: Vạn cây nỏ bắn chết Bàng Quyên, Năm con trâu phân thây Thương Ưởng
91 Hồi 90: Tô Tần làm tướng sáu nước, Trương Nghi tức giận sang Tần
92 Hồi 91: Nhường ngôi báu, Yên Khoái hại mình, Dâng đất dối, Trương Nghi lừa Sở
93 Hồi 92: Cậy sức khỏe, vua Tần gãy chân, Mưu mưu lừa, vua Sở chạy trốn
94 Hồi 93: Triệu chủ phụ chết đói cung sa khâu, Mạnh Thường quân ra thóat cửa Hàm Cốc
95 Hồi 94: Thử Mạnh Thường, Phùng Hoan gõ gươm hát, Đánh Kiệt Tống, vua Tề hợp đại binh
96 Hồi 95: Nhạc Nghị diệt Tề thống đại quân, Điền Đan phá Yên thả trâu lửa
97 Hồi 96: Lạn Tương Như hai lần khuất vua Tần, Mã Phục quân một mình giải vây Triệu
98 Hồi 97: Phạm Chuy gỉa chết trốn sang Tần,Tu Giả thoát tội bỏ về Nguỵ
99 Hồi 98: Vua Tần đòi thủ cấp Nguỵ Tề, Bạch Khởi chôn mấy vạn quân Triệu
100 Hồi 99: Võ An Quân có công bị chết oan, Lã Bất Vi lập kế buôn ngôi báu
101 Hồi 100: Lỗ Trong Liên quyết không chịu tôn Tần, Tín Lăng quân trộm binh phù cứu Triệu
102 Hồi 101: Tần vương diệt Chu dời chin đỉnh, Liêm Pha chém tướng bại quân Yên
103 Hồi 102: Đạo Hoa âm, Mông Ngao bị thua, Sông Hồ Lư, Kịch Tân tự tử
104 Hồi 103: Lý Quốc cữu tranh quyền giết Hoàng Yết, Phàn Ô Kỳ truyền lệnh đánh vua Tần
105 Hồi 104: Cam La còn bé làm quan lớn, Lao Ái gian dâm loạn cung Tần
106 Hồi 105: Mao Tiên cởi áo can vua Tần, Lý Mục dùng kế lui Hoàn Xỉ
107 Hồi 106: Vương Ngao phản gián giết Lý Mục, Điền Quang đâm cổ tiến Kinh Kha
108 Hồi 107: Dâng địa đồ Kinh Kha náo Tần đình, Bàn binh pháp Vương Tiễn thay Lý Tín
109 Hồi 108: Kiêm sáu nước thống nhất thiên hạ, Lên ngôi báo tự xưng Thủy Hoàng