Sách » Thể loại khác

Điển hay tích lạ

#Tựa đề
1 Hằng Nga và Hậu Nghệ
2 Cưỡi rồng, bói phượng
3 Đằng Vương Các Tự
4 Khúc đàn Thủy Tiên
5 Để thiếp theo chồng mấy dặm khơi
6 Đồng Tước Đài
7 Chức cẩm hồi văn
8 Vành ngoài, vành trong
9 Vạn lý tìm chồng
10 Khúc phượng cầu hoàng
11 Củi đậu đun hột đậu
12 Bi ca tán Sở
13 Động Bích Đào
14 Gấm nàng Ban
15 Đông sàng với thiếp Lan Đình
16 Khúc trường tương tư
17 Giảo thố tam quật
18 Đổi mỹ nhân lấy ngựa
19 Trường môn phú
20 Trúc mai
21 Lão tiều phu hay con hạc đen
22 Hà Đông sư tử
23 Lá thắm đưa duyên
24 Lam Kiều
25 Đào yêu
26 Động Đào Nguyên
27 Mười bài thơ đoạn trường
28 Khúc Hậu Đình Hoa
29 Gương vỡ lại lành
30 Giấm chua
31 Cái "gia gia"
32 Hồ Than Thở
33 Nghiêng nước nghiêng thành
34 Khúc Nghê Thường Vũ Y
35 Trao tơ, gieo cầu
36 Núi Vọng Phu
37 Trống cơm
38 Kê Khang này khúc Quảng Lăng…
39 Con "Quốc quốc"
40 Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan
41 Trường Hận Ca
42 Hoa đào năm ngoái …
43 Tiếng đàn tri âm
44 Liễu Chương Đài
45 Tuyệt Diệu Hảo Từ
46 Nam Tào, Bắc Đẩu
47 Bách bộ xuyên dương
48 Chắp cánh, liền cành
49 Gậy rút đất
50 Kết cỏ ngậm vành
51 Lá gió, cành chim
52 Nàng Ban, ả Tạ
53 Mã đầu cầm
54 Tiết phụ ngâm
55 Bình Nguyên Quân
56 Thấy nhàn luống tưởng thư phong
57 Sát thê cầu tướng
58 Cử án tề mi
59 Tết Hàn Thực
60 Giấc Nam Kha
61 Ngàn dâu
62 Giảm bếp, tăng bếp
63 Thao lược
64 Tết Trung Thu
65 Mật lịnh trong nhưn bánh Trung Thu
66 Tết Đoan Dương
67 Tết Trùng Cửu
68 Lầu xanh và thần Mày Trắng
69 Can Tương, Mạc Gia
70 Giấc Vu Sơn
71 Xích Thằng, Nguyệt Lão
72 Duyên nợ ba sinh
73 Loan giao
74 Bát trân, thập trân
75 Xe dê
76 Khắc lậu
77 Nằm gai, nếm mật
78 Điểu tận cung tàng
79 Không vào hang hùm sao bắt được cọp con
80 Quyển tiểu thuyết tẩm thuốc độc
81 Bức họa Dương Quí Phi tắm suối
82 Cỏ Ngu Mỹ Nhân
83 Tri kỷ
84 Hấp tinh đạo khí
85 Cỏ đỏ trên mộ Chiêu Quân
86 Bạo chúa xem quỳnh hoa
87 Đàn ông làm hoàng hậu, trai đẹp làm cung nga
88 Giang thần trảo trảo
89 Nợ như chúa Chổm
90 Tục uống máu ăn thề
91 Thiến gà, thiến heo
92 Hoạn quan không bị hoạn
93 Thượng thư lỗ chó
94 Tiền Xích Bích Phú
95 Một bộ sử loài người rút ngắn thành một câu
96 Mây Tần, mây Hàng...
97 Áo gấm mặc đêm
98 Ngọc Hoàn Dương Quí Phi
99 Tư Mã Thiên, một sử gia danh tiếng bị cung hình
100 Mười viên "Xuân Khiết Cao"
101 Chu Công thổ bộ
102 Liệt nữ họ Lý thành Giang Du
103 Tung Hoành Gia
104 Bán kiên cung kiếm nhứt trạo giang sơn...
105 Đêm Lệ Chi Viên
106 Kẻ được khen bị tội, người bị chê được thưởng
107 Sa nang ủng thủy
108 Đạo binh 80 mỹ nhân phá tan nước Lỗ
109 Bối thủy trận
110 Tiêu Lang
111 Người chặt cây quế trong cung trăng
112 Mỹ nhân cười người què bị chém đầu
113 Loạn Kiêu Binh
114 Tào Tháo thèm kỹ nữ
115 Chim Việt, ngựa Hồ
116 Lễ hôn
117 Hỏa ngưu trận
118 Tam bành, lục tặc
119 Suối vàng hay chín suối
120 Cơm Phiếu mẫu, trôn Ác Thiểu
121 Mấy cành Dương Quan
122 Đuốc hoa, hoa đèn
123 Ma Rồng gặp Trâu Bồ Tát
124 Tái ông thất mã
125 Ngọc tỉnh liên phú
126 Ngôn quá kỳ hành
127 Lễ tang
128 Thôi xao
129 Tựa cửa, tựa cổng
130 Tứ Thư
131 Ngũ Kinh
132 Lợn người
133 Tây Thi, Trịnh Đán
134 Nữ Trượng Phu
135 Hát Quan Họ
136 Điêu Thuyền với kế liên hoàn
137 Hát Trống Quân
138 Tuyệt Anh Hội
139 Đào Hoa Phu Nhân
140 Mắt xanh, mắt trắng
141 Ninh Thích, người chăn trâu ở Dao Sơn
142 Thanh Minh trong tiết tháng ba