Sách » Triết Học » Đạo Đức Kinh

Thiên Thượng - Chương 37

道常無為,而無不為,侯王若能守之,萬物將自化。化而欲作,吾將鎮之以無名之朴。(無名之朴),夫亦將無欲。不欲以靜,天地將自定。

PHIÊN ÂM

đạo thường vô vi nhi vô bất vi , hầu vương nhược năng thủ chi , vạn vật tương tự hóa 。 Hóa nhi dục tác , ngô tương trấn chi dĩ vô danh chi phác 。 (vô danh chi phác) , phù diệc tương bất dục 。 Bất dục dĩ tĩnh , thiên địa tương tự định。

ANH NGỮ

The Way Never Interferes
The Way never interferes,
yet through it everything is done.
If leaders would follow the Way,
the world would be reformed of its own accord.
When reformed and desiring to act,
let them be restrained by what is simply natural.
Undefined simplicity is free of desires.
Being free of desires, it is serene;
and the world finds peace of its own accord.

-Translated by Sanderson Beck, Terebess Asia Online

DỊCH NGHĨA

Đạo vĩnh cửu thì không làm gì (vô vi vì la tự nhiên) mà không gì không làm (vô bất vi - vì vạn vật nhờ nó mà sinh, mà lớn); bậc vua chúa giữ được đạo thì vạn vật sẽ tự biến hóa (sinh, lớn). Trong quá trình biến hóa, tư dục của chúng phát ra thì ta dùng cái mộc mạc vô danh (tức bản chất của đạo) mà trấn áp hiện tượng đó, khiến cho vạn vật không còn tư dục nữa. Không còn tư dục mà trầm tĩnh thì thiên hạ sẽ tự ổn định.

LỜI BÀN

Bốn chữ “vô danh chi phác” đặt trong dấu ngoặc ( ), các nhà hiệu đính cho là lặp lại và dư thừa.  

 

Nguyễn Hiến Lê dịch và chú giải