Sách » Triết Học » Đạo Đức Kinh

Thiên Hạ - Chương 40

反者道之動﹔弱者道之用。天下萬物生於有,有生於無。

PHIÊN ÂM

Phản giả đạo chi động, nhược giả đạo chi dụng, Thiên địa vạn vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô.

ANH NGỮ

Movement of the Way
Returning is the movement of the Way.
Gentleness is the method of the Way.
All things in the world come from being,
and being comes from non-being.

-Translated by Sanderson Beck, Terebess Asia Online

DỊCH NGHĨA

Luật vận hành của đạo là trở lại lúc đầu [trở lại gốc], diệu dụng của đạo là khiêm nhu.
Vạn vật trong thiên hạ từ “có” mà sinh ra; “có” lại từ “không” mà sinh ra.

Nguyễn Hiến Lê dịch