Sách » Lịch Sử

Các ngày lễ kỷ niệm và lịch sử

#Tựa đề
1 6 - 1 - 1946: Tổng tuyển cử quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam
2 27 - 1 - 1973: Ký hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ ở Việt Nam
3 3 - 2 -1930: Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
4 4 - 2 - 1977: Ngày thống nhất các tổ chức mặt trận thành mặt trận tổ quốc Việt Nam.
5 8 - 3 - 1911: Ngày quốc tế phụ nữ
6 11 - 3 - 1945: Khởi nghĩa Ba Tơ
7 19 - 3 - 1950: Ngày toàn quốc chống Mỹ
8 26 - 3 - 1931: Thành lập đoàn Thanh niên Cộng sản Đông dương nay là đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
9 22 - 4 - 1870: Ngày sinh của V.I.Lê-nin
10 25 - 4 - 1976: Tổng tuyển cử bầu quốc hội của nước Việt Nam thống nhất
11 30 - 4 - 1975: Giải phóng Sài Gòn - Gia Định. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hoàn toàn thắng lợi
12 1 - 5 - 1986: Ngày Quốc tế lao động
13 5 - 5 - 1818: Ngày sinh Các Mác
14 7 - 5 - 1954: Chiến thắng Điện Biên Phủ
15 15 - 5 - 1941: Thành lập đội thiếu niên nhi đồng cứu quốc (đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh ngày nay)
16 19 - 5 - 1890: Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
17 19 - 5 - 1941: Ngày thành lập mặt trận Việt Minh
18 1 - 6 - 1950: Ngày Quốc tế thiếu nhi
19 2 - 7 - 1976: Quốc hội Khóa VI quyết nghị lấy tên nước là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
20 20 - 7 - 1946: Thành lập Tổng liên đoàn lao động Việt Nam nay là Tổng công đoàn Việt Nam
21 27 - 7 - 1947: Ngày thương binh liệt sĩ
22 19 - 8 - 1945: Ngày tổng khởi nghĩa
23 2 - 9 - 1945: Ngày Quốc khánh Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
24 12 - 9 - 1930: Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh
25 23 - 9 - 1945: Ngày Nam Bộ kháng chiến
26 27 - 9 - 1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn
27 10 - 10 - 1954: Ngày giải phóng thủ đô
28 20 - 10 - 1930: Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
29 23 - 11 - 1940: Khởi nghĩa Nam Kỳ
30 28 - 11 - 1820: Ngày sinh Ăng-Ghen
31 19 - 12 - 1946: Ngày toàn quốc kháng chiến
32 22 - 12 - 1944: Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam