Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

05-06-1986 :Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá V) thông qua dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 6.

Image

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá V) thông qua dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 6.

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá V) thông qua dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 6.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1085.