Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

15-04-1988 :Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố về việc Trung Quốc dự định đưa một nhóm nghiên cứu hải dương học tới quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Image

Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố về việc Trung Quốc dự định đưa một nhóm nghiên cứu hải dương học tới quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố về việc Trung Quốc dự định đưa một nhóm nghiên cứu hải dương học tới quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1099.