Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

19-05-1988 :Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc Trung Quốc công bố "Bị vong lục về quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa.

Image

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc Trung Quốc công bố "Bị vong lục về quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam về việc Trung Quốc công bố "Bị vong lục về quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1099.