Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

14-12-1976 :Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 của Đảng Lao Động Việt Nam ra quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam

Image

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 của Đảng Lao Động Việt Nam ra quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam, kiểm điểm tình hình từ Đại hội 3 và đề ra nhiệm vụ cách mạng của Đảng trong giai đoạn mới, bầu Ban Chấp hành trung ương đứng đầu là Tổng bí thư Lê Duẩn.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 4 của Đảng Lao Động Việt Nam ra quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam, kiểm điểm tình hình từ Đại hội 3 và đề ra nhiệm vụ cách mạng của Đảng trong giai đoạn mới, bầu Ban Chấp hành trung ương đứng đầu là Tổ

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1083.