Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

05-06-1976 :Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam ra tuyên bố về chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa.

Image

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam ra tuyên bố về chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam ra tuyên bố về chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1096.