Sách » Lịch Sử » Lịch sử Việt Nam » Sự kiện lịch sử Việt Nam

05-5-1975 :Lực lượng vũ trang của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam giải phóng các đảo có quân đội Sài Gòn đóng giữ thuộc quần đảo Trường Sa.

Image

Lực lượng vũ trang của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam giải phóng các đảo có quân đội Sài Gòn đóng giữ thuộc quần đảo Trường Sa.

Lực lợng vũ trang của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam giải phóng các đảo có quân đội Sài Gòn đóng giữ thuộc quần đảo Trường Sa.

Nguồn: Phạm Đình Nhân 2002, Amanach những sự kiện lịch sử Việt Nam, Hà Nội, Văn hóa Thông tin, Tr. 1096.